Kanalizace, vodovody, plynovody, komunikace, mosty, zpevněné plochy, chodníky, ČOV, HTÚ, přípravy území, demolice, sanace skládek, hráze, úpravy toků a další.


 
Protlačení ocelových a železobetonových chrániček od 110 mm do 1200 mm pod komunikacemi a železnicemi. Štětové stěny ze štětovnic Larsen.


 
Občanská a průmyslová výstavba. 

Hlavní menu

Obchodní činnost

 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY MATERIÁLŮ PRO VÝSTAVBY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

KANALIZACE

 • PVC
 • KAMENINA
 • BETON
 • POLYETYLEN

DRENÁŽE

VODOVODY

 • TVAROVANÁ LITINA
 • PVC
 • POLYETYLEN

VÝROBA OHÝBANÉHO ŽELEZA (ARMATURY)

ČOV Uherský Brod – před dokončením

Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby dokončuje práce na intenzifikaci ČOV V Uherském Brodě.

Vlastní práce byly zahájeny dle podepsané SOD 7.5.2010. Celkový objem stavebních prací, který reprezentuje kompletní rekonstrukci a intenzifikaci ČOV činí 150,307.121,- Kč (bez DPH). V rámci intenzifikace bude uprtavena kapacita ČOV z EO na EO

Politika integrovaného systému managementu

Politika kvality

Jako cílenou Politiku kvality vedení společnosti VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. vyhlašuje tyto záměry:

Úspěšné vedení a fungování společnosti vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem i v oblasti kvality. Politika kvality vyplývá z prioritního přístupu managementu řízení společnosti a je součástí trvalé strategie firmy. V důsledku měnících se potřeb, konkrétních cílů, poskytovaných produktů, používaných procesů řízení a měnící se struktury organizace bylo vrcholovým vedením společnosti rozhodnuto provést recertifikaci systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti a efektivity v činnosti společnosti, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi jednotlivými útvary přijalo vedení společnosti následující zásady managementu jakosti, které budou společností VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. dlouhodobě a trvale uplatňovány:

 • Zaměření na zákazníka, neboť je nutné rozumět jeho současným i budoucím potřebám. Společnost má plnit jeho oprávněné požadavky a snažit se předvídat a naplňovat jeho očekávání. Musíme již v průběhu přípravy a následně při realizaci staveb poskytnout objednatelům odpovídající jistotu, že dílo má požadované užitné vlastnosti v určených standardech a odpovídá jejich záměrům v souladu se všemi právními a technickými normami.
 • Vůdčí role vrcholového managamentu pro vedení a řízení zaměstnanců na všech úrovních je vytváření a udržování takového vnitřního prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při naplňování cílů společnosti. Vytvářet takové vnitřní prostředí, které umožní aktivní zapojení schopností a kvalit každého zaměstnance a jejich silnou motivací ke zlepšování kvality produktů firmy, předávaných zákazníkovi.
 • Trvale posilovat vědomí všech zaměstnanců a především hlavních řídících manažerů, že řádným procesním přístupem v řízení kvality a jeho využitím lze dosáhnout mnohem účinněji požadovaného výsledku.
 • Trvale uplatňovat a rozvíjet systémový přístup managementu, kdy analýza, identifikování, porozumění v řízení vzájemně souvisejících procesů ve firmě a důsledná kontrola všech činností vedoucí k dokonalému dodržování systému řízení kvality výrazně přispívá ke zvyšování efektivnosti společnosti.
 • Zajišťovat, aby rozhodování všech zaměstnanců bylo na základě faktů, analýzy údajů a informací a zajišťovat jim zdroje a dostupnost takových informací .
 • Neustálé zlepšování systému řízení je trvalým cílem společnosti. Aktualizace pravidel kvalitního řízení je stálou povinností hlavních řídících zaměstnanců. Společnost bude trvale zajišťovat, umožňovat a vyžadovat zvyšování kvalifikace všech řídích zaměstnanců v procesech organizačních systémů, řízení, plánování a kontrollinku . Vzdělávání zaměstnanců je prioritou společnosti k dosahování jejích cílů.
 • Vytvářet vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, které zvyšují schopnost obou stran vytvářet hodnotu a kvalitu produktů.

Politika managementu kvality je a nadále bude jedním ze základních pilířů činnosti společnosti. Na ni navazují Cíle kvality, které specifikují úkoly na období jednoho roku. Vedení společnosti bude průběžně vytvářet veškeré organizační a ekonomické předpoklady pro její úspěšné fungování. Všichni pracovníci jsou s touto politikou managementu jakosti seznámeni a jsou povinni a odpovědni pracovat v souladu s deklarovanými principy.

Enviromentální politika

Vedení společnosti VHS plus, Vodohospodářské stavby,s.r.o. vyhlašuje tuto environmentální politiku:

Jako stavební společnost, která provádí realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby se zaměřením na díla vodohospodářského, dopravního a ekologického charakteru a garantuje provedení díla vlastními pracovníky, dceřinou společností VHS Holding Brno, a.s, a odbornou koordinací a řízením všech součinností, využívající v odůvodněných případech i předem prověřených specializovaných dodavatelů. Jsme si ve vedení společnosti vědomi, že všechny činnosti, které jsou spojeny s naší stavební výrobou a poskytováním nabízených služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem v činnosti naší společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady politiky k ochraně životního prostředí:

 • VHS plus, Vodohospodářské stavby, s r.o. se zavazuje při své činnosti, tj. přípravě a realizaci investičních záměrů a staveb pro své zákazníky dodržovat všechny obecně platné zásady a pravidla k ochraně životního prostředí.
 • Investiční záměry a realizaci staveb pro zákazníky bude společnost vždy projednávat a následně realizovat i z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a dotčených obyvatel.
 • Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti společnosti budou vždy přizpůsobeny v max.možné míře, i více než žádají předpisová nařízení, zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí obecně a s minimalizací negativního dopadu na životní prostředí a podmínky dotčených obyvatel. S tím souvisí i cíle společnosti v prevenci nehod a havárií. Snahou společnosti je být trvale vybavena a využívat ve své činnosti všechny dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
 • Ochrana životního prostředí je, a trvale musí být, věcí každého zaměstnance společnosti. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich vědomí odpovědnosti k péči o životní prostředí a max. možnému omezení negativního vlivu jejich práce na prostředí dotčených obyvatel. Informovanost, kvalifikace a motivace zaměstnanců v této oblasti bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby snižování nepříznivých dopadů stavební činnosti na životní prostředí a na obyvatele dotčené stavbou.
 • http://www.backbaybnb.com/Living.htm

 • Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií a při nakládání s vodami. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
 • Společnost se zavazuje k řádnému nakládání s odpady. Maximálně bude využívat všech možností recyklace stavebních (inertních) odpadů a jejich vhodného využití ve své stavební činnosti.
 • Společnost bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 • Budeme dbát na trvalé dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a důsledně kontrolovat dodržování požadavků správních orgánů při provádění staveb.
 • Z hlediska ochrany životního prostředí společnost bude vždy otevřeně komunikovat s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli a přijímat jejich podněty.
 • Zavazujeme se k trvalému zlepšování důsledků naší činnosti na životní prostředí v mezích daného ekonomického prostředí a zdrojů. Budeme cíleně napomáhat všem záměrům zákazníků, které ve výsledku povedou ke zlepšení životního prostředí a takové záměry zákazníků technicky a ekonomicky podporovat v nabídkách k jejich realizaci.

Politika SM BOZP

Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem ve Veselí nad Moravou, Masarykova 1197, PSČ 698 14, je stavební společností, která zajišťuje především realizaci staveb vodohospodářského, dopravního a ekologického charakteru a dále rovněž zabezpečuje výstavbu ve všech dalších oblastech a oborech investiční výstavby.

Garantuje provedení každého stavebního díla vlastními pracovníky, případně i pracovníky své dceřiné společnosti VHS Holding Brno, a.s. vždy s odbornou koordinací a řízením součinnosti, v odůvodněných případech i s využitím předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny se stavební výrobou a poskytováním služeb ve stavební oblasti jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při veškeré činnosti společnosti musí být důležitým a zvládaným úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • VHS plus, Vodohospodářské stavby, s r.o. se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů společnosti. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem, organizačním řádem a organizačními normami společnosti.
 • Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, počínaje zejména vedoucími zaměstnanci až po poslední výkonné pracovníky společnosti.
 • Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnanců společnosti je cílem všech činností společnosti. Výkony všech činnosti ve společnosti jsou zaměřeny na prevenci rizik v oblasti BOZP. S tím souvisí i prozíravost a prevence nehod či havárií. Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby,s.r.o. využívá dostupné prostředky pro předcházení negativních jevů, nehod a havárií. Společnost bude trvale zajišťovat své zdroje ve vybavení a využívání technolog.zařízení, technických prostředků a ochranných pomůcek k zajišťování BOZP.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být věcí všech zaměstnanců společnosti. Jejich povědomí o BOZP je neustále rozvíjeno systematickým vzděláváním, výchovou, kontrolou a motivační politikou v této oblasti. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozšiřována s ohledem na budoucí potřeby společnosti. Bude souběžně zvyšován důraz na kontrolu v této oblasti.
 • Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence, zdroje a způsoby kontroly dodržování a účinnosti.
 • Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Společnost důsledně dbá, aby při styku s veřejností, orgány místních správ, státních institucí a se zákazníky a dodavateli bezchybně obstála i v oblasti BOZP. oblasti která musí trvale patřit k dobrým referencím a být součástí dobrého jména společnosti.Listopad 2010
Ing. Jindřich Popelka, v.r.
ředitel a jednatel společnosti

Ostatní

DOPRAVA A MECHANIZACE

 • Doprava materiálů nákladními automobily (vnitrostátní i mezinárodní).
 • Práce stavebními stroji a autojeřáby.
 • Pronájem stavebních mechanizmů (vibrační technika, dieselkompresory, elektrické agregáty, apod.).
 • Zámečnická výroba.
 • Elektromontáže, včetně revizí (do 1000 V).
 • Opravy strojů a vozidel pojízdnou autodílnou…
 • Výměna olejů a promazání nákladních automobilů, stavebních strojů apod. v novém moderním servisním středisku pro výměnu a ekologickou likvidaci použitých olejů, vybaveném moderní technologií s přesným měřením vydaného množství oleje.
 • Prodej motorových, převodových a hydraulických olejů a maziv firmy OMV a odběr použitých (vyjetých) olejů s potvrzením o odebraném druhu, množství a způsobu likvidace oprávněnou firmou.
 • Ruční mytí nákladních i osobních automobilů a stavebních strojů na mycí rampě mycím zařízením WAP 800.
 • Volné kapacity stavebních strojů pro provádění zemních prací.

Kontakty

ZÁKLADNA

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
tř. Masarykova 1197
698 01  Veselí nad Moravou

Jednatel společnosti:

Ing. Jindřich Popelkatel.: 518 307 903, mobil: 602 727 542
e-mail: popelka@www.vhs-plus.cz

Výrobní ředitel:

Ing. František Nováktel.: 518 307 985, mobil: 724 259 120
e-mail: novak@www.vhs-plus.cz

Ekonomický ředitel:

Ing. Tomáš Chmelíčektel.: 518 307 913, mobil: 602 554 066
e-mail: chmelicek@www.vhs-plus.cz

Spojovatelka:

tel.: 518 307 911
Provolba: 518 307 9xx
fax: 518 307 983
e-mail: vhs-plus@www.vhs-plus.cz

Prodej materiálu:

Jan Loutchan – tel.: 518 307 932, mobil: 720 967 509
e-mail: loutchan@www.vhs-plus.cz

Doprava, mechanizace, závečnická výroba:

Ing. Petr Vajdík – tel.: 518 307 966, mobil: 602 531 279
e-mail: vajdik@www.vhs-plus.cz 

Protlaky a štětové stěny

Pro převedení potrubí pod komunikacemi a drážními tělesy používá naše firma technologie vrtání a protláčení:

Protlaky

Protlaky ražené

DN 110
Používáme stroj – GRUNDOMAT
Pro horniny třídy 1-4.
Vystrojení je provedeno CMR. PVC
Mont. jáma 2,2 × 1,5 m.

Protlaky vrtané

http://www.satellitedishcanada.com
DN 270-316, 375
Používáme vrtnou soupravu VHS
Pro horniny třídy 1-4.
Vystrojení je provedeno ocel. chráničkou.
Mont. jáma 2,5 × 3,2 m.

DN 630, 800, 1020, 1220
Používáme soupravu WP 800/1200
Pro horniny třídy 1-4.
Vystrojení je provedeno ocel. chráničkou.
Mont. jáma 13 × 5 m.

Štětové stěny

ŠTĚTOVÉ STĚNY – dočasně a trvale zabudované.
Ražení a vytahování štětových stěn, těsněné stavební jámy ze štětovnic délky do 14 m.
Ražení je prováděno vibroberanidlem, pneuberanidlem a výbušným beranidlem.

Profil společnosti

HISTORIE

Společnost byla založena v druhé polovině roku 1992. Vznikla transformací původního státního podniku Vodohospodářské stavby Brno, závod 07 Veselí nad Moravou, jehož vznik spadá až do roku 1953 a jehož hlavní náplní byla vždy realizace staveb vodohospodářského charakteru s působností na území Jihomoravského kraje a v Praze, včetně realizace specializovaných prací – protlaky a beranění štětových stěn na celém území dnešní České republiky. Od 1. 1. 2000 společnost působí pod novým obchodním jménem – VHS-plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., místo dosavadního IMOS, Vodohospodářské stavby Veselí nad Moravou s.r.o., pod kterým společnost realizovala stavební práce v období od svého založení v polovině roku 1992.

SOUČASNOST

Hlavní náplň prací je soustředěna na stavby vodohospodářského charakteru s působností na celém území ČR. Provádíme kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů, kanalizační systém, včetně čistíren odpadních vod, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory, včetně ukládání potrubí, výstavby komunikací, parkovišť a odstavných ploch, úpravy toků a hrází na tocích, včetně objektů a nádrží, hrubé teréní úpravy, sanace a skládky odpadů a veškeré další práce související s realizací výše uvedených prací. Dále provádíme protlačování ocelových chrániček pod komunikacemi a drážními tělesy-protlaky od 110 mm do 1200 mm a beranění štětových stěn ze štětovnic Larsen. S prováděním uvedených prací máme dlouholeté zkušenosti a dostatek pracovníků a techniků s potřebnou odborností. Jsme vybaveni potřebnou technikou a mechanizačními prostředky, včetně pažících boxů EMUNDS-Standinger a velkoplošného bednění MEVA. Naše vybavení umožňuje okamžité nasazení na jakékoliv práce i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Veškeré stavby jsme schopni dodat komplexně “na klíč”, včetně zajištění projektových prací.

Předmět činnosti

STAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ČOV

Kanalizace, vodovody, plynovody, komunikace, mosty, zpevněné plochy, chodníky, ČOV, HTÚ, přípravy území, demolice, sanace skládek, hráze, úpravy toků a další.

PROTLAKY A ŠTĚTOVÉ STĚNY

Protlačení ocelových chrániček od 110 mm do 1200 mm pod komunikacemi a železnicemi. Štětové stěny ze štětovnic Larsen.

OSTATNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI

Občanská a průmyslová výstavba.

Profil společnosti

HISTORIE

Společnost byla založena v druhé polovině roku 1992. Vznikla transformací původního státního podniku Vodohospodářské stavby Brno, závod 07 Veselí nad Moravou, jehož vznik spadá až do roku 1953 a jehož hlavní náplní byla vždy realizace staveb vodohospodářského charakteru s působností na území Jihomoravského kraje a v Praze, včetně realizace specializovaných prací – protlaky a beranění štětových stěn na celém území dnešní České republiky. Od 1. 1. 2000 společnost působí pod novým obchodním jménem – VHS-plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., místo dosavadního IMOS, Vodohospodářské stavby Veselí nad Moravou s.r.o., pod kterým společnost realizovala stavební práce v období od svého založení v polovině roku 1992.

SOUČASNOST

Hlavní náplň prací je soustředěna na stavby vodohospodářského charakteru s působností na celém území ČR. Provádíme kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů, kanalizační systém, včetně čistíren odpadních vod, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory, včetně ukládání potrubí, výstavby komunikací, parkovišť a odstavných ploch, úpravy toků a hrází na tocích, včetně objektů a nádrží, hrubé teréní úpravy, sanace a skládky odpadů a veškeré další práce související s realizací výše uvedených prací. Dále provádíme protlačování ocelových chrániček pod komunikacemi a drážními tělesy-protlaky od 110 mm do 1200 mm a beranění štětových stěn ze štětovnic Larsen. S prováděním uvedených prací máme dlouholeté zkušenosti a dostatek pracovníků a techniků s potřebnou odborností. Jsme vybaveni potřebnou technikou a mechanizačními prostředky, včetně pažících boxů EMUNDS-Standinger a velkoplošného bednění MEVA. Naše vybavení umožňuje okamžité nasazení na jakékoliv práce i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Veškeré stavby jsme schopni dodat komplexně “na klíč”, včetně zajištění projektových prací.
Kontaktní formulář
pix
Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon
Email
Kolikátý je dnes den v měsíci?      

Zpráva
 
Držitel certifikátů dle norem:
ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005     ČSN OHSAS 18001:2008
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
© Copyright 2000 - 2020
Vodohospodářské stavby - s.r.o.
všechna práva vyhrazena | webdesign